Toelichting op de cijfers 2018 van Stichting Weeshuis Atjeh

Na het overlijden van Pak Asnawi, de leider en grote animator van  het weeshuis in Atjeh, in 2017 was het afwachten hoe het verder zou gaan. De vrouw van Pak Asnawi, Ibu Cut heeft in eerste instantie geprobeerd de werkzaamheden van haar man voort te zetten. Na enkele maanden heeft zij aangegeven een andere oplossing te moeten zoeken. Er is voor vrijwel alle kinderen huisvesting gezocht, bij verwanten of kennissen. Ook hadden enkele hun studie afgerond en konden zelfstandig verder. Er zijn 5 kinderen waarvoor geen andere plek gevonden kon worden. Ibu Cut heeft hen in huis genomen.

Deze ontwikkeling had de nodige gevolgen voor de financiële situatie van de stichting. Het maandelijkse bedrag dat nodig was, ging fors omlaag. Het bestuur was er eind 2017 en begin 2018 in geslaagd de nodige bedragen aan donaties binnen te halen. Aan deze donaties zaten echter wel voorwaarden met betrekking tot de besteding van de gelden. Door de nieuwe situatie die ontstaan was in de loop van 2018 konden wij niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het stichtingsbestuur heeft toen in overleg met deze donateurs besloten het grootste gedeelte van de ontvangen donaties weer terug te storten. Omdat wij voldoende geld in kas hadden om de overige 5 kinderen hun huidige opleiding af te laten maken.

Hoewel het weeshuis, zoals de stichters dat ooit voor ogen hebben gehad en ook tot stand hebben gebracht, in 2018 opgehouden is te bestaan voelden wij ons nog wel verantwoordelijk voor de 5 kinderen die half 2018 zijn ingetrokken bij Ibu Cut.

Er is besloten de financiële steun te beperken tot een bijdrage in de dagelijkse levensbehoeftes van de 5 kinderen en hun opleiding. Gezien de leeftijden zijn wij ook van mening dat dit maar voor een beperkte tijd nodig zal zijn. Wij hebben al onze donateurs van de nieuwe situatie op de hoogte gesteld. Het bestuur heeft alle donateurs laten weten dat er voor de periode waarover wij denken dat financiële steun nog nodig is geld in kas is en dat zij hun donaties mogen stopzetten. De meeste hebben dat in de loop van 2018 ook gedaan.

Eind 2017 had de stichting een bedrag van € 6.204 in kas. Dit was eind 2018 € 5.928.

De inkomsten in 2018 waren fors lager dan 2017 maar daar staat tegenover dat de uitgaven in 2018 door de genomen maatregelen ook fors lager waren dan in 2017. Het resultaat is dat er eind 2018 een bedrag van € 5.928 in kas zit. Dit bedrag zal verspreid over de komende 2 jaren worden uitbetaald als onderhoud in de levensbehoeften van de nog bij Ibu Cut inwonende kinderen (jong volwassenen) en hun opleiding.

De vorig jaar aangekondigde doelstelling het project te beëindigen ergens in 2020 komt hiermee duidelijk in zicht.

Wij hebben alle betrokken personen van deze gang van zaken op de hoogte gesteld en zijn zeer erkentelijk voor de steun van onze donateurs.

Bestuur Stichting Weeshuis Atjeh

Frans Ossendorp, Penningmeester

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *